Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Misja WOPR

Misją Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest działanie na rzecz zmniejszenia liczby osób tonących w Polsce.

WOPR jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

WOPR współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach. Ratownicy WOPR angażują się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wodnego.

Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego pozwala kreować nową jakość korzystania z wód.

WOPR jest przygotowany do udziału w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

WOPR jest członkiem International Life Saving Federation (ILS) oraz ILS Federation of Europe, wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych.