Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Historia WOPR na Rzeszowszczyźnie

Pierwsze wzmianki o ratownictwie wodnym na terenie województwa rzeszowskiego miały miejsce na przełomie lipca i sierpnia 1961 roku kiedy to zorganizowano kurs zakończony egzaminem dla kandydatów na ratownika klasy II. Kurs prowadził za zgodą Referatu Ratownictwa Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie, ratownik klasy I Jacek Biliński. W egzaminie uczestniczyła z ramienia Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Janina Żelazko. Pierwsze uprawnienia ratowników klasy II uzyskali Erwin Andraczke, Piotr Krechel i Ignacy Skobla. Ratowników tych zatrudniono wówczas na pływalni otwartej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Turystyki "Bieszczady" w Rzeszowie. Kolejny kurs na ratownika klasy II i I zorganizowano w 1963 roku prowadzili go Andrzej Cieszyński, Jacek Biliński i Kazimierz Lenart.

W latach 1963-1964 działała w Rzeszowie Komisja przy Rzeszowskim Okręgowym Związku Pływackim, której Przewodniczącym był Instruktor Ratownictwa Wodnego Jacek Lutak. Ponadto przy Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki w Rzeszowie od roku 1965 działało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, któremu kolejno przewodniczyli Jerzy Nord i Henryk Makara.

Od dnia 23 kwietnia 1968 roku powołano w Rzeszowie Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i wybrano jego władze w składzie:
 Prezes - Marek Górski,
 Wiceprezes - Jacek Lutak,
 Wiceprezes - Kazimierz Skrzyszowski.
 Członkami Zarządu zostali: Kazimierz Brydak, Bożena Krajczy, Jacek Biliński, Marian Kunc.
 Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opierała się na pracy społecznej Zarządu oraz 48 drużyn skupiających w swych szeregach 403 członków. 
 Działacze WOPR przepracowali społecznie w ciągu roku niebagatelną ilość 9440 godzin przy patrolowaniu akwenów położonych na terenie województwa oraz wykonując inne prace na rzecz organizacji. W pierwszym roku swej działalności ratownicy WOPR wyratowali na terenie województwa 50 osób.

W 1969 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym dokonano wyboru Zarządu, na czele którego stanęli:
 Prezes - Marek Górski, 
 Wiceprezes - Bronisław Rzepka, 
 Wiceprezes - Józef Chorzępa, 
 oraz członkowie: Kazimierz Brydak, Jacek Lutak, Kazimierz Skrzyszowski, Jacek Biliński, Adam Frączek, Marian Kunc, Jan Wanocko. 

W 1971 roku po dwuletniej kadencji odbyto kolejne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym to Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: 
 Prezes - Marek Górski, 
 Wiceprezes d/s Szkoleniowych - Jacek Lutak, 
 Wiceprezes d/s Organizacyjnych - Kazimierz Skrzyszowski. 
 Członkowie Zarządu: Władysława Rejkowska, Marian Błachut, Jacek Gliński, Bronisław Rzepka, Michał Nycz, Ryszard Chlebowski, Marian Wilk, Zygmunt Wilewski, Władysława Rymaszewska. 
 Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Andrzej Grabowski, Zdzisław Frankiewicz i Stefan Szczygieł. 
Z dniem 16 lutego 1971 roku Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Urzędzie Spraw Wewnętrznych WRN pod numerem 3509.
 W dniu 21.01.1973 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzkiego WOPR, spowodowany kolizją terminów statutowych Zjazdów: Wojewódzkiego i Krajowego. Na tym Zjeździe wybrano nowy Zarząd w składzie:
 Prezes WWOPR - Marek Górski, Wiceprezes d/s Szkoleniowych - Jacek Lutak, Wiceprezes d/s Organizacyjno - Propagandowych - Kazimierz Skrzyszowski, Sekretarz - Wojciech Groszek, Skarbnik - Zdzisław Frankiewicz, Członkowie Zarządu: Władysław Podleśny, Walenty Małecki, Marian Błachut, Ryszard Chlebowski, Zbigniew Wilewski, Andrzej Gerwatowski. 
 Na zebraniu Zarządu Wojewódzkiego WOPR w dniu 23.07.1975 roku przyjęto rezygnację dotychczasowego Prezesa Marka Górskiego. W skład Zarządu przyjęto Jacka Bilińskiego i Franciszka Zawadzkiego, powierzając równocześnie funkcję Prezesa Jackowi Bilińskiemu. 


 W dniu14.10.1975 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym wybrano Zarząd w składzie:
 Prezes WWOPR - Jacek Biliński, Wiceprezes d/s Szkoleniowych - Wojciech Groszek, Wiceprezes d/s Organizacyjno - Propagandowych - Marian Mostowy, Sekretarz - Franciszek Zawadzki, Członkowie Zarządu: Zbigniew Stręk, Kazimierz Skrzyszowski, Zdzisław Frankiewicz, Ryszard Chlebowski, Władysław Podleśny, Henryk Brzozowski. 
 W 1975 roku stan organizacyjny przedstawiał się następująco: 
 Członkowie WOPR ogółem - 471 
 Młodsi Ratownicy - 330 
 Ratownicy Wodni - 94 
 Starsi Ratownicy - 3 
 Instruktorzy - 6.


 W 1975 roku, po reorganizacji administracyjnego podziału kraju, niektóre z Oddziałów powołują własne Zarządy Wojewódzkie. Powstał wtedy Zarząd Wojewódzki w Tarnobrzegu, a w dniu 18.06.1976 roku decyzją GKKFiT województwo krośnieńskie otrzymało uprawnienia do powołania Wojewódzkiego WOPR. Od tej pory rzeszowski WOPR ograniczało się do działalności na terenie województwa rzeszowskiego i przemyskiego. 


 W 1978 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym wybrano Zarząd w składzie: 
 Prezes WWOPR - Jacek Biliński, Wiceprezes d/s Szkoleniowych - Henryk Brzozowski, 
 Wiceprezes d/s Organizacyjno - Propagandowych - Marian Bernaczek, Sekretarz - Leszek Staszałek, Członkowie Zarządu: Jacek Lutak, Zbigniew Stręk, Franciszek Zawadzki, Krystyna Pelc, Kazimierz Skrzyszowski, Robert Nieć, Marian Mostowy, Ryszard Chlebowski.
 Następne zebrania sprawozdawczo - wyborcze odbywały się co cztery lata i tak kolejna kadencja Zarządu Wojewódzkiego WOPR trwała od 1982 do 1986. zarząd działał w 15 osobowym składzie. Prezydium stanowili: 
 Prezes WWOPR - Jacek Biliński, Wiceprezes d/s Szkoleniowych - Jacek Lutak, 
 Wiceprezes d/s Organizacyjno - Propagandowych - Waldemar Więzik, Skarbnik - Krzysztof Kowalski, Członkowie Prezydium: Zbigniew Stręk, Janusz Sierżęga.
 W lipcu 1986 roku w Przemyślu powołano Wojewódzkie WOPR. W tym okresie sprawozdawczym ZW WOPR posiadał trzy Oddziały: przemyski, mielecki i ZHP w Rzeszowie oraz drużynę przy III LO, dwie drużyny przy ZW WOPR, drużynę MOSiR Przeworsk i Jarosław oraz drużynę w Nowej Sarzynie. Po powołaniu Wojewódzkiego WOPR w Przemyślu ubył Oddział przemyski oraz drużyny z Przeworska i Jarosławia. 
 W związku z niezadowalającą działalnością Harcerskiego Oddziału WOPR dnia 18.05.1986 roku został on zlikwidowany a w jego miejsce utworzono drużynę. Kadencja kolejnego Zarządu na terenie województwa rzeszowskiego trwała od 1986 do 1990 roku. ZW WOPR działał w 17 osobowym składzie, który stanowili: 
 Prezes WWOPR - Jacek Biliński, Wiceprezes d/s Szkoleniowych - Jacek Lutak, 
 Wiceprezes d/s Organizacyjno - Propagandowych - Kazimierz Skrzyszowski, 
 Członkowie Prezydium: Robert Dworak, Janusz Sierżęga, Wojciech Kowalik, Henryk Żołobajluk, Henryk Brzozowski, Tadeusz Karyś, Członkowie Zarządu: Ferdynand Teper, Robert Sierżęga, Lesław Midur, Józef Gdula, Marek Wesołowski, Andrzej Kubik, Ryszard Chlebowski, Sławomir Zybert. Wskutek zmian w statucie WOPR kadencja powyższego Zarządu została przedłużona o rok.

W kolejnej kadencji 1991-1996 skład Zarządu przedstawiał się następująco:
 Prezes WWOPR - Jacek Biliński, Wiceprezes d/s Szkoleniowych - Jacek Lutak, Wiceprezes d/s Organizacyjno - Propagandowych - Kazimierz Skrzyszowski, Sekretarz - Robert Dworak, 
 Członkowie Prezydium i Zarządu: Janusz Sierżęga, Marek Wesołowski, Lesław Midur, Henryk Żołobajluk, Tadeusz Karyś, Ferdynand Teper, Robert Sierżęga, Anna Korycka, Dariusz Gil, Daniel Ciszewski, Bogdan Sokołowski, Tadeusz Woś, Bożena Dudek, Bogusław Omiotek.


 Kadencja następnego Zarządu na terenie województwa rzeszowskiego przypada na lata 1996 - 2001, który stanowił następujące osoby: 
 Prezes WWOPR - Jacek Biliński, Wiceprezes Zarządu - Jacek Lutak, Wiceprezes Urzędujący - Robert Dworak, Członkowie prezydium: Anna Korycka, Lesław Midur, Kazimierz Skrzyszowski, Jacek Chełpa, Członkowie Zarządu: Wojciech Czarny, Bożena Dudek, Janusz Sierżęga, Robert Sierżęga, Bogdan Sokołowski, Paweł Szalewicz, Iwona Tabaczek, Ferdynand Teper, Marek Wesołowski, Jerzy Zieliński. 
 W roku 1997 Marek Wesołowski został skreślony z Zarządu z powodu licznych nieobecności na zebraniach. Na jego miejsce został powołany Grzegorz Czyżowski. Następnie w roku 1999 Bogdan Sokołowski zrezygnował z pracy z Zarządzie WOPR i na jego miejsce powołany został Rafał Kołodziej. W dniu 13.03.1999 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzkiego WOPR, gdzie w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju została zmieniona nazwa na: Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W dniu 17 listopada 2002 roku odbył się I Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Rzeszowskiego WOPR (w kolejności VII Zjazd WWOPR w Rzeszowie), na którym wybrano nowe władze Rzeszowskiego WOPR w składzie:
 Prezes Robert Dworak
 Wiceprezes Kazimierz Skrzyszowski
 Sekretarz Iwona Tabaczek-Bejster
 Skarbnik Ferdynand Teper
 Członkowie Zarządu: Jacek Chełpa, Janusz Sierżęga, Jacek Tyczka, Rafał Kołodziej, Lesław Midur, Grzegorz Czyżowski, Bartłomiej Boicetta.