Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Programy szkoleniowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest członkiem International Life Saving Federation (ILS) oraz ILS Federation of Europe, wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych.

Prowadzone kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa  wodnego oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych, a następnie określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych i nadawania stopni - w zależności od posiadanych kwalifikacji - stanowi gwarancję dobrego przygotowania kadry WOPR.


WOPR prowadzi rekrutację ratowników spośród szerokiej rzeszy zgłaszającej się do niego młodzieży, z której najsprawniejsi, najbardziej odpowiedzialni i zaangażowani zostają ratownikami wodnymi. Stawiane wymagania są bardzo wysokie, precyzyjne i zgodne z kompetencjami.