Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

EGZAMINÓW NA STOPNIE WOPR

 1. Do egzaminów mogą przystąpić absolwenci kursów przygotowujących do egzaminów na poszczególne stopnie, po spełnieniu wymogów określonych w kartach umiejętności. 
 2. Egzamin na stopień młodszego ratownika WOPR przeprowadza instruktor WOPR.
 3. Egzamin na młodszego ratownika WOPR obejmuje: 
  1) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składającego się z 10 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR;
  2) egzamin praktyczny składający się z symulowanej akcji ratunkowej z zakresu BLS.
 4. Egzamin na stopień ratownika WOPR przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z co najmniej dwóch instruktorów WOPR.
 5. Egzamin na stopień ratownika WOPR obejmuje: 
  1) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składający się z 20 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratownika WOPR; 
  2) egzamin praktyczny na wodach otwartych składający się z symulowanej akcji ratunkowej zakończonej działaniami WBLS.
 6. Egzamin na stopień starszego ratownika WOPR przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z co najmniej dwóch instruktorów wykładowców WOPR.
 7. Egzamin na stopień starszego ratownika WOPR obejmuje: 
  1) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składającego się z 30 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR; 
  2) egzamin praktyczny na wodach otwartych składający się z symulowanej akcji ratunkowej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 8. Egzamin na stopień ratownika wodnego pływalni przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z co najmniej dwóch instruktorów WOPR, posiadających ważne uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 9. Egzamin na stopień ratownika wodnego pływalni obejmuje: 
  1) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składający się z 10 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratownika wodnego pływalni; 
  2) egzamin praktyczny na pływalni składający się z symulowanej akcji ratunkowej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 10. Egzamin na stopień ratownika wodnego śródlądowego przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z co najmniej dwóch instruktorów WOPR, posiadających ważne uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 11. Egzamin na stopień ratownika wodnego śródlądowego obejmuje: 
  1) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składającego się z 10 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratownika wodnego śródlądowego; 
  2) egzamin praktyczny na wodach śródlądowych składający się z symulowanej akcji ratunkowej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 12. Egzamin na stopień ratownika wodnego morskiego przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z co najmniej dwóch instruktorów WOPR, posiadających ważne uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 13. Egzamin na stopień ratownika wodnego morskiego obejmuje: 
  1) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składającego się z 10 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratownika wodnego morskiego; 
  2) egzamin praktyczny na wodach morskich składający się z symulowanej akcji ratunkowej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 14. Egzamin na stopień młodszego instruktora WOPR przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z co najmniej dwóch instruktorów wykładowców WOPR.
 15. Egzamin na stopień młodszego instruktora WOPR obejmuje: 
  1) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składającego się z 30 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR; 
  2) egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składającego się z 20 pytań z zakresu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień młodszego instruktora WOPR.
 16. Egzamin na stopień instruktora WOPR przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z co najmniej dwóch instruktorów wykładowców WOPR, posiadających ważne uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 17. Egzamin na stopień instruktora WOPR obejmuje egzamin teoretyczny w formie testu wyboru, składającego się z 40 pytań z zakresu programu kursu na instruktora WOPR.
 18. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez komisję właściwą do spraw edukacji i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych.
 19. Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
 20. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.
 21. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego w obecności osób zdających.
 22. W trakcie egzaminu teoretycznego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej.
 23. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.
 24. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej.
 25. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
 26. Egzamin praktyczny składa się z wylosowanej przez uczestnika symulowanej akcji ratunkowej ze scenariuszem przygotowanej przez egzaminatorów.
 27. Wykonanie zadań egzaminu praktycznego oceniane jest odrębnie przez każdego członka komisji, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4 (dobry), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny) lub wynika z karty punktowej określającej ilość punktów na konkretną ocenę.
 28. Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.
 29. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma oceny cząstkowe co najmniej dostateczne.
 30. W przypadku, gdy osoba zdająca nie zaliczy, w całości lub w części egzaminu lub nie przystąpi do niego w całości lub w jego części, z ważnych przyczyn losowych, może ona przystąpić do egzaminu lub jego części w następnym terminie.
 31. Miejsca i terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala kierownik merytoryczny kursu w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.
 32. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej nie może być instruktor WOPR prowadzący zajęcia na kursie przygotowującym do egzaminu na stopień.
 33. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która składa egzamin.
 34. Dokonanie w legitymacji WOPR stosownych wpisów dla poszczególnych stopni dokonują egzaminatorzy a potwierdza to jednostka organizująca egzamin.
 35. Organizator egzaminu jest zobowiązany wysłać dokumentację do jednostki wojewódzkiej WOPR nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych od dnia egzaminu.
 36. Właściwa jednostka wojewódzka WOPR zobowiązana jest wysłać wnioski o wydanie kart identyfikacyjnych nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji egzaminu.
 37. Protokoły egzaminacyjne przechowywane są w jednostkach organizujących kurs oraz elektronicznie przesyłane do Centralnej Ewidencji WOPR.